Championnat

Mir hunn eng Minimes Eckipp ugemellt. Vu dass eis Meedercher awer de Moment nach kee Championnat wëlle spillen, si nach keng Matcher virgesinn.

Di nächst Saison misst dat anëscht sinn.